Lover og Regler

Av  | 17. oktober 2011 | Arkivert under:

Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket.
Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor. Uten å vite det, kan den som leter komme til å bryte norsk lov. Ofte skjer dette ufrivillig fordi vedkommende ikke er kjent med de lover og regler som gjelder for en rekke av funnene som blir gjort.

De fleste land har et lovverk som skal beskytte kulturarven. Her i landet er det Lov om Kulturminner som regulerer og setter grenser for hva vi kan tillate oss. Loven beskriver spesielt forholdene omkring fornminner, det vil si alle spor av menneskelige aktiviteter fra før 1537. Faste fornminner er eksempelvis gravhauger, spor etter boplasser og gamle kirketufter.

Med løse fornminner menes de gjenstander som blir funnet i forbindelse med arkeologiske utgravninger, som mynter, smykker, våpen og husgeråd. Slike gjenstander som fremdeles befinner seg i jorden, vil kunne finnes ved bruk av metalldetektor. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at alle fornminner er fredet i henhold til kulturrninnelovens § 4. Likeledes er samiske faste fornminner og skipsfunn eldre enn 100 år automatisk fredet. Det er således forbudt å foreta inngrep i slike kulturminner.

Privatpersoner har ikke lov til å sette i gang gravearbeider, og eventuelle funn er statens eiendom. Overtredelse av loven kan medføre straff med inntil 6 måneders fengsel. Dette gjelder også for den som medvirker til overtredelsen.

Også arkeologene bruker metalldetektor i sitt arbeid. Bruken skader i seg selv ikke fornminnene, men for amatøren er det er viktig å vite hvordan man skal forholde seg til lovverket. Når det gjelder registrerte og kjente fornminner, er det helt klart at ethvert inngrep er forbudt. Hvis du mener at du ved et «ulykkestilfelle» er kommet over et hittil ukjent funn, må all aktivitet stanses. Gjenstanden som eventuelt er funnet skal leveres til fylkeskommunens kulturetat, som bringer funnet videre til rette instans.

Hvor er fornminnene?

Det er ikke gitt den enkelte bruker av metalldetektor å vite om man står overfor et fornminne. Mange fornminner er registrert og kartfestet, og opplysninger om disse fåes hos fylkeskommunens kulturetat. I tillegg finnes det selvsagt mange skjulte fornminner som blir oppdaget mer eller mindre tilfeldig.

De arkeolgiske myndighetene kan vurdere funnene med hensyn til alder.
For skipsfunn eldere enn 100 år er fylkesarkeologen også rette instans å henvende seg til.
For myntfunn er det avleveringsplikt  når mynten er eldre enn 1650.

Fornminnene forteller historie. Fortidens skatter har ikke bare verdi som gjenstander. De mange funn som blir gjort er brikker i det puslespill arkeologene setter sammen for å kunne fortelle historien om hvordan landet ble befolket, og om hvordan levevilkår og bomønster har utviklet seg. Dette puslespillet er ikke fullført. Hvis du ved uvitenhet eller skjødesløshet ødelegger et fornminne, kan det bety at vi mister en hittil ukjent, men viktig brikke.

For arkeologen er det også av stor betydning at gjenstander ikke fjernes fra funnstedet fordi mye informasjon på denne måten kan ga tapt.
Vis dertor respekt for loven når du ferdes i terrenget med din metalldetektor.

Retningslinjer for metallsøkeren

1) Bruk ikke metallsøker på fredet grunn. Sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner.

2) Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse til fylkesarkeolog . Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. 

3) Bruk ikke metallsøker uten grunneiers tillatelse.

4) Vær ytterst forsiktig dersom du kommer over militære eksplosiver som granater of liknende. Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv etter mange år i jorda – og følsomheten kan være meget stor! Merk deg stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.

5) Vis forsiktighet ved graving i områder med mye skrap. Knust glass og skarpe/spisse metallgjenstander kan påføre deg skader. Vurder søksområdet, og bruk hansker når du finner det nødvendig.

6) Spre ikke søppel i naturen. Kast oppgravd skrap i nærmeste avfallsdunk…. for neste gang graver du det kanskje opp på ny

7) Vær nøye med fylling av hull etter graving. Det bør ikke vises i et område når du har vært der..

8) Benytt anledningen til å forklare metallsøkerens funksjon for interesserte. Kanskje får du også interessante lokalhistoriske tips tilbake.

9) Vis solidaritet med foreningens medlemmer. Sørg for å videreformidle eventuelle oppdrag som du selv ikke kan ta.

10) Når du er ute med metallsøkeren er du en ambassadør for alle oss andre med samme hobby. Vær behjelpelig dersom noen trenger din assistanse, vis omtanke og gå varsomt fram.

 

 

"Metal-detecting is not just for anoraks or eccentrics; it’s probably the best and the most enjoyable way of learning about our history. Bill Wyman

Verd å lese

Et stort arkeologisk utgravingsprosjekt i Ardnamurchan - Skottland har avdekket et enormt vikingfunn. Etter seks år med utgraving ble det full uttelling for arkeologene Les mer om det fantastiske funnet på BBC`s hjemmeside

Arkiv

nmfannonse